M.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปี 63

M.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปี 63

 

ผู้เสียภาษี

  • เจ้าของที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด
  • ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของรัฐ

ฐานภาษี

  • มูลค่าที่ดินบวกมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่ประเมินโดยกรมธนารักษ์ หลังหักค่าเสื่อม

ภาษีปี 2563 = 10% X ฐานภาษี X อัตราภาษี (ขยายเวลาชำระภาษีถึง 31 สิงหาคม 2563)

การลดภาษีสูงสุดร้อยละ 90เพื่อบรรเทาพิษ COVID-19

  • ลดสูงสุดร้อยละ 90 จากภาษีของปี 2563 ในทุกกรณี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับการลดภาษีในกรณีอื่นหรือไม่

การยกเว้นภาษี

  • ยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เฉพาะที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา

การบรรเทาภาษี

  • หลังจากลดร้อยละ 90 หากภาษีปี 2563 มากกว่าภาษีปี 2562 ผู้เสียภาษียังได้รับการบรรเทาภาษีอีก โดยจะชำระเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีโรงเรือนที่ได้เสียในปี 2562 บวกกับร้อยละ 25 ของส่วนต่างระหว่างภาษีที่ได้เสียในปี 2562 กับภาษีปี 2563

ภาษีที่ต้องชำระในปี 2563 = ภาษีปี 2562 + [{ภาษีปี 2563 (หลังลด 90%) – ภาษีปี 2562} * 25%]

 

ที่มา:
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
2. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓
3. พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓

ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนนำข้อมูลไปปฏิบัติ


*โดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (หุ้นส่วนอาวุโส) บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

Date

30 June 2020

Tags

News