เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษีด้านราคาโอน

พระราชบัญญัติราคาโอน มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาในการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันกฎหมายกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม กับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ให้กรมสรรพากรเพื่อการตรวจสอบภาษี ก่อนยื่นข้อมูลดังกล่าว บริษัทควรเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษี

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษีด้านราคาโอน

พระราชบัญญัติราคาโอน มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาในการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันกฎหมายกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม กับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ให้กรมสรรพากรเพื่อการตรวจสอบภาษี ก่อนยื่นข้อมูลดังกล่าว บริษัทควรเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษี

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษีด้านราคาโอน

พระราชบัญญัติราคาโอน มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหาในการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันกฎหมายกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม กับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน ให้กรมสรรพากรเพื่อการตรวจสอบภาษี ก่อนยื่นข้อมูลดังกล่าว บริษัทควรเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาษี

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร?

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร?

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สัมมนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเรียนรู้ผลกระทบ และการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการ

เข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สัมมนาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเรียนรู้ผลกระทบ และการเตรียมตัวสำหรับผู้ประกอบการ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร?

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไร?

สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
Loading...

“ประเด็นภาระภาษีของการส่งพนักงานต่างชาติมาทำงานให้กับบริษัทในเครือในประเทศไทย”

ปัจจุบันกรมสรรพากรเข้มงวดการตรวจสอบภาษีในกรณีที่บริษัทฯต่างประเทศส่งพนักงานของตนเข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯในเครือในประเทศไทย ไม่ว่าจะในรูปแบบการโอนการยืมตัว สัญญาบริการ ฯลฯ โดยมีทั้งประเด็นภาษีบุคคลธรรมดาของพนักงานภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีประเภทอื่น

“Personal Income Tax on the Dispatch of Foreign Employees to Subsidiaries in Thailand”

The Revenue Department is increasingly vigilant about foreign parent companies dispatching employees to work for subsidiaries in Thailand, whether by secondment, loan, service agreement, etc. DRKI’s tax seminar will provide guidance through these intricate tax implications. DRKI will address personal income tax of the dispatched employees, corporate income tax of the foreign company and Thai subsidiary, withholding tax implications, and other applicable taxes.

“ประเด็นภาระภาษีของการส่งพนักงานต่างชาติมาทำงานให้กับบริษัทในเครือในประเทศไทย”

ปัจจุบันกรมสรรพากรเข้มงวดการตรวจสอบภาษีในกรณีที่บริษัทฯต่างประเทศส่งพนักงานของตนเข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯในเครือในประเทศไทย ไม่ว่าจะในรูปแบบการโอนการยืมตัว สัญญาบริการ ฯลฯ โดยมีทั้งประเด็นภาษีบุคคลธรรมดาของพนักงานภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีประเภทอื่น
Loading...
Copyright ©2019 DRKI. All Rights Reserved.
บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด