OUR KNOWLEDGE SHARING SESSION

Image

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาทาง DRKI ได้มีการจัดสัมมนา Our Knowledge Your Interest ในหัวข้อ “ประเด็นเร่งด่วนจากร่างกฎหมายลูก PDPA เพื่อการเตรียมความพร้อม” เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคนสามารถเตรียมพร้อมได้ทันก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ประเด็นจาก Public Hearing มีหลายเรื่อง แต่เรื่องที่น่าสนใจและนำมาพูดถึง ได้แก่ การจัดทำ Privacy Notice ที่มีเนื้อหากระชับแต่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด การขอความยินยอมที่ชอบด้วยกฎหมาย การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวในองค์กรต้องปฏิบัติเช่นไร DPO และหน้าที่ความรับผิดชอบ และการรับมือกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Read more
Image

PDPA-DRKI ได้แชร์สาระสำคัญและความคืบหน้าของร่าง พ.ร.ฏ. การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตัล (Digital Platforms Governance) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่ได้แบ่งปันนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตัลได้เตรียมพร้อมรับมือจากการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

Read more
Image

Startup-DRKI ได้มาแบ่งปันการเรียนรู้เกี่ยวกับ Key Legal Mistakes of Start-Up ซึ่งบุคคลทั่วไปที่ทำธุรกิจ Start-Up หรือนักลงทุนในธุรกิจ Start-Up สามารถปรึกษาหารือประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนกับทีมงานกฎหมาย Start-Up ของ DRKI 

Read more

Image

Capital Market-DRKI ได้มาแบ่งปันการเรียนรู้ เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วน และหลีกเลี่ยงโทษตามกฎหมาย

Read more
Image

PDPA-DRKI ได้มาแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับ e-Privacy Notice, e-Consent และ Consent record สำหรับธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามมาตรฐานที่ทาง ETDA ได้จัดทำขึ้น 

Read more
Page 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>