L.เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล...

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA อีก 1 ปี จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปีหน้า


*By Ms.Anchalee Klinkesorn, Associate Director, Dherakupt International Law Office Ltd.

Date

07 May 2021

Tags

News