M.การหักรายจ่ายเพิ่มเติมของ SMEs

M.การหักรายจ่ายเพิ่มเติมของ SMEs

 

บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะมีสิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มเติม ต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  1. มีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 กันยายน 2562 (ในรอบสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 กรณีปิดบัญชีเดือนธันวาคม)
  2. มีจำนวนลูกจ้างในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ไม่เกิน 200 คน

สิทธิการหักรายจ่ายของ SMEs

  • ร้อยละ 50 ของรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563(1)
  • ร้อยละ 200 ของค่าจ้าง ซึ่งไม่รวมค่าล่วงเวลา โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายในแต่ละเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 (2)

 

ที่มา:
1. พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 707) พ.ศ. 2563
2. พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 708) พ.ศ. 2563

ควรได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปปฏิบัติ


*โดย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ (หุ้นส่วนอาวุโส) บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

Date

04 August 2020

Tags

News